Klub dziecięcy - cóż to jest?

Poszukując opieki nad dzieckiem mamy do wyboru kilka jej różnych form.

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 wyróżnia:

żłobek;
klub dziecięcy;
opiekuna domowego oraz nianię

W tym artykule poświęcam szczególną uwagę funkcjonowaniu klubu dziecięcego i staram się pokazać różnice pomiędzy żłobkiem, a właśnie klubem dziecięcym. Z tymi dwiema formami jako rodzice spotykamy się najczęściej i często też nie dostrzegamy albo nie rozumiemy różnicy pomiędzy tymi placówkami.

Często klub dziecięcy (nazywany też potocznie klubem malucha) utożsamiamy z miejscem warsztatów dla dzieci, spotkań rodziców, krótkoterminowej opieki na godziny, a to niestety mylne podejście.

Opiekun dzienny to osoba fizyczna sprawująca opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w odpowiednio przygotowanych warunkach. Niania sprawuje opiekę indywidualną, współpracuje z konkretną rodziną na warunkach wspólnie ustalonych w miejscu wyznaczonym przez strony. Niania nie posiada wpisu do rejestru.

We wszystkich wspomnianych tu przypadkach mamy do czynienia z organizacją i sprawowaniem pełnej opieki nad dzieckiem do trzeciego roku życia, a wyjątkowych uzasadnionych przypadkach do czwartego.

Klub dziecięcy to placówka sprawująca opiekę nad dziećmi od ukończenia pierwszego roku życia. Zatem nie znajdziemy w takiej placówce miejsca dla dzieci młodszych. Klub dziecięcy to przede wszystkim placówka kameralna, bo obowiązujące przepisy ograniczają liczbę dzieci w klubie do maksymalnie 30. Podobnie jak w żłobku w klubie na jedną opiekunkę przypada maksymalnie 8 dzieci, a gdy w grupie mamy dziecko z niepełnosprawnościami to na jedną opiekunkę przypada piątka dzieci. Podobną sytuację mamy w żłobkach. W klubach dziecięcych i żłobkach opieka nad poszczególnym dzieckiem może maksymalnie trwać do 10h, a na prośbę rodzica wydłużona do godzin 11.

Kadra pracująca z dziećmi powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje tożsame z kwalifikacjami pracowników żłobka, a dyrektorem klubu dziecięcego powinna być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i odpowiedni staż pracy z dziećmi. Wszystkie osoby pracujące w klubie dziecięcym oraz w żłobku i zajmujące się dziećmi powinny mieć ukończony kurs pierwszej pomocy (co dwa lata aktualizacja). Klub dziecięcy podobnie jak żłobek powinien posiadać wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych oraz powinien posiadać swój statut. Podobnie jak żłobek podlega kontrolom sanitarnym i przeciwpożarowym oraz kontrolom przeprowadzanym przez urząd miasta lub gminy. Podobnie jak żłobek musi spełniać wymagania lokalowe, kadrowe, zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz zapewniać wyżywienie swoim podopiecznym. W klubie dziecięcym podobnie jak w żłobku może zostać na wniosek rodziców powołana Rada Rodziców, powinny odbywać się zebrania z rodzicami oraz rodzic powinien mieć pełny dostęp do informacji o swoim dziecku. W klubie dziecięcym należy też zadbać o odpowiedni proces opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjny.

 


Czym zatem wyróżnia się klub dziecięcy? Dlaczego Balonik jest właśnie takim klubem, a nie żłobkiem?

Jedną z największych wartości klubu dziecięcego jest zapisana w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 możliwość przebywania rodziców na terenie placówki i uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie klubu. Ustawodawca włączył tu aktywnie rodzica w proces opieki i wychowania dziecka, dał mu, poprzez prawo do uczestnictwa w zajęciach, prawo do przebywania w placówce, a tym samym możliwość pełnego uczestniczenia w procesie adaptacji, która ma dla nas bardzo ważne, priorytetowe i uzasadnione znaczenie. Proces adaptacji opisuję w kolejnym artykule, do przeczytania, którego zachęcam.

Ten zapis sprawia, że w moim odczuciu klub dziecięcy po pierwsze jest z reguły placówką kameralną (ograniczenie ilości dzieci) oraz placówką rodzinną, bo przepisy uprawniają rodzica do obecności w placówce. Te dwa zapisy sprawiają, że kluby dziecięce chcą i prawnie mogą być bardziej otwarte na całą rodzinę i jej potrzeby.

 

Art. 20. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

 

Kilka słów o dziennym opiekunie.

Opiekun dzienny to najbardziej domowa forma opieki nad kilkorgiem dzieci (max piątka) sprawowana przez osobę posiadającą bezpieczną przestrzeń do sprawowania opieki nad dziećmi, odpowiednie kwalifikacje oraz wpis do rejestru. Opiekun domowy może pełnić zadanie we własnym domu, mieszkaniu lub wynajętym lokalu. Miejsce musi spełniać minimalne wymagania higieniczno-sanitarne.

15 lat temu, kiedy jeszcze pojęcie opiekuna dziennego nie było znane i nie funkcjonowało w przepisach prawa, Balonik właśnie w takiej formie zaczynał swoją działalność. Wydzielona przestrzeń we własnym mieszkaniu, przystosowana do pobytu kilkorga dzieci, rodzinna wręcz domowa atmosfera.

Nie zapomnimy wspólnie robionych naleśników, zabaw z psem i chomikiem oraz wielkich przyjaźni, które trwają do dnia dzisiejszego.