400 + czyli dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kwota, o którą możemy obniżyć opłatę za żłobek, klub dziecięcy czy dziennego opiekuna. Została wprowadzona równocześnie z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym i często właśnie z tym dofinasowaniem jest mylona.

Dlatego zdecydowałam się w kilku słowach wyjaśnić czym są owe dwa dofinasowania, czym się różnią i komu przysługują oraz opowiedzieć jak my w Baloniku realizujemy obowiązek zmniejszenia opłaty abonamentowej.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to dofinasowanie przysługujące rodzinie na drugie i kolejne dziecko bez względu na to czy dziecko zostaje pod opieką rodziców czy uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego czy pozostaje pod opieką dziennego opiekuna.

Uwaga! Kapitał nie przysługuje rodzicom/rodzicowi gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczej, jest w pieczy zastępczej, rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Dofinasowanie w kwocie 12000 zł przysługuje na dziecko od ukończenia 12 miesiąca do 35 miesiąca życia. Przy czym pamiętajmy, że kapitał wypłacany jest w miesięcznych transzach w zależności jaką wybierzemy opcję. Mamy do wyboru opcję 24 miesięczną czyli po 500zł miesięcznie lub opcję 1000 zł przy wariancie 12 miesięcznym. Ważna informacja - w okresie wypłaty świadczenia możemy raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Dofinasowanie w ramach RKO otrzymują rodzice bezpośrednio na swoje konto bankowe. Wniosek RKO-R (jeśli jesteś rodzicem dziecka) lub wniosek RKO-O (jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) należy złożyć do ZUS za pomocą własnego banku (jeżeli przewiduje taką możliwość) lub za pomocą platformy emp@tia lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek składamy od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc. Jeśli rodzice złożą wniosek w tym okresie kapitał będzie przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc. Jeżeli wniosek zostanie złożony po ukończeniu 13 miesiąca życia, kapitał opiekuńczy zostanie pomniejszony o miesiące spóźnienia.

Ważną informacją jest fakt, że jeżeli na dziecko przysługuje RKO to nie przysługuje na to dziecko dofinasowanie obniżenia opłaty za żłobek, klub dziecięcy i dziennego opiekuna.

Ważna uwaga, jeżeli Twoje drugie i kolejne dziecko  nie ukończyło jeszcze 12 miesiąca życia, a jest już objęte opieką w żłobku lub u dziennego opiekuna lub skończyło 36 miesiąc życia i nadal uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna możesz złożyć wniosek o tzw. 400+ i uzyskasz dofinansowanie do tzw. opieki żłobkowej. 

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna zostało uregulowane przepisami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dofinansowanie to przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy tzn. na dziecko jedyne, na dziecko pierwsze w rodzinie oraz w sytuacji wcześniej opisanej. Kapitał w kwocie 400 zł (uwaga jeżeli opłata żłobkowa jest mniejsza od kwoty 400 zł rodzicowi przysługuje obniżenie opłaty do kwoty abonamentowej; np. jeżeli czesne/opłata abonamentowa/opłata adaptacyjna wynosi 350zł to zwrot otrzymamy do kwoty 350 zł) przysługuje do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia oczywiście pod warunkiem uczęszczania do w/w placówek. Dziecko w przedszkolu nie jest już objęte owym dofinasowaniem. 

Dofinansowanie, o którym piszę jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub opiekuna dziennego zobowiązany jest do obniżenia opłaty abonamentowej lub dokonania zwrotu przyznanej kwoty na konto rodziców.

Aby ustalić prawo do dofinasowania 400+ rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku do ZUS za pomocą własnego banku (jeżeli przewiduje taką możliwość) lub za pomocą platformy emp@tia lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek składamy od dnia rozpoczęcia współpracy z wybraną placówką wskazując na datę rozpoczęcia tej współpracy. Pamiętajmy o poprawnym wypełnieniu danych - nazwiska, PESELE, poprawa nazwa placówki, do której uczęszcza dziecko. Poprawne dane usprawniają proces przyznania świadczenia. 

Placówka natomiast wykazuje dziecko w swoim sprawozdaniu za dany miesiąc. Na podstawie tego sprawozdania i na podstawie wniosku rodziców ZUS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzję otrzymuje zarówno placówka jak i rodzic. Placówka otrzymuje decyzję drogą mailową. Czasami proces przyznania świadczenia trwa miesiąc, a czasami dłużej. Pamiętajcie, że placówka nie ma na to wpływu. Wszystkie pytania należy wtedy kierować do ZUS. 

Jak obsługujemy dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Baloniku?

Rodzic jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z Balonikiem otrzymuje jasną i klarowną informację na temat dofinasowania i procedur obowiązujących wg ustawy. Najczęściej dzieje się to w trakcie omawiania naszego cennika. Rodzic otrzymuje informację, kiedy może złożyć wniosek, jak wygalają procedury jego rozpatrzenia i kiedy może spodziewać się pozytywnej decyzji. 

W dniu rozpoczęcia współpracy przypominamy rodzicowi o złożeniu wniosku do ZUS w celu otrzymania świadczenia. Np. jeżeli rozpoczynamy współpracę w dniu 21.08. danego roku to prosimy rodzica, by złożył jak najszybciej wniosek do ZUS właśnie ze wskazaniem tej daty. W dniu 01.09. września składamy sprawozdanie do ZUS za poprzedni miesiąc czyli w tym wypadku za sierpień i wykazujemy też nowe dziecko wraz z opłatą za wykorzystane dni. I tu pozostaje nam czekać na decyzję z ZUS.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wprowadzamy procedurę obniżenia opłaty.

Jak to wygląda w balonikowej praktyce? 

Po wpływie pierwszych środków na konto placówki dokonujemy zwrotu nadpłaconej kwoty, a następne kwoty abonamentowe obniżamy o dofinasowanie za poprzedni miesiąc.

Załóżmy zatem, że decyzja o przenizaniu dofinasowania od przykładowego 21.08 przyjdzie pod koniec września, a pierwsze pieniądze pojawią się dopiero w październiku. Co robimy - po wpływie dokonujemy zwrotu za sierpień, wrzesień, a październikowe dofinasowanie odliczamy już od kwoty abonamentu za listopad. I takie odliczenie uwzględniamy już do końca współpracy. Pełne informacje o odliczeniu rodzice otrzymują miesięcznie na rozliczeniu przygotowanym przez placówkę. Tu zawarte są informacje o kwocie i miesiącu za jaki odliczenie przysługuje. Zależy nam, by informacja była czytelna dla naszego rodzica, by wiedział, za co i kiedy otrzymuje odliczenie lub zwrot.

Po zakończeniu współpracy rozliczamy ostatnie dofinasowanie za pomocą zwrotu oraz wykreślamy dziecko z naszego miesięcznego sprawozdania. Tym samym ZUS kończy wypłatę świadczenia dla naszej placówki.

 

Uwaga. By otrzymać dofinasowanie należy podać w placówce szereg informacji - dane niezbędne to: imiona, nazwiska rodziców i dziecka, daty urodzenia, nr PESEL, adresy mailowe rodziców, nr telefonów rodziców. Bez podania w/w danych uzyskanie dofinasowania staje się niemożliwe.